Adopcia

Základné informácie

Darcom - adoptívnym rodičom sa môže stať ktokoľvek, kto by rád umožnil chudobným deťom získať vzdelanie.

Dieťa si môžu adoptovať jednotlivci, rodiny, študenti, skupiny a spoločenstvá ľudí, farnosti, školy, triedy, firemné kolektívy, obce a pod. Pokiaľ je pre niekoho ročná čiastka príliš vysoká a z rôznych dôvodov nie je schopný pripojiť sa ku skupine viacerých prispievateľov, môže prispievať na základe dohody s koordinátorom aj nižšou sumou, pričom na jedno dieťa sa tak „poskladajú” viacerí darcovia.

Postup pri adopcii:

  • Z databázy detí si vyberte voľné dieťa.
  • Kontaktujte koordinátora emailom (maria.galikova@dobrotapreafriku.sk) alebo telefonicky (0903 227 594) a overte si, či sa o tomto dieťati nejedná s niekým iným.
  • Vyplňte formulár prihlášky a pošlite ho emailom alebo poštou koordinátorovi na Slovensku.
  • Koordinátor vám pripraví a pošle zmluvu v dvoch exemplároch, na základe ktorej môžete posielať príspevok pre dané dieťa. Jeden podpísaný originál si necháte a druhý pošlete poštou späť koordinátorovi.
  • Ak si neviete vybrať dieťa, radi vám poradíme podľa vami udanej výšky príspevku, ktorý môžete poskytnúť.

Adoptívny rodič - darca sa zaväzuje podporiť dieťa minimálne na jeden rok, aby bola zabezpečená úhrada nákladov na celý školský rok. Ak chce rodič adopciu ukončiť, nahlási to koordinátorovi na Slovensku 3 mesiace vopred, aby bolo možné pre dané dieťa hľadať iného sponzora. Adoptívni rodičia môžu „svojmu dieťaťu” posielať listy v priebehu celého roka. Odporúčame písať krátke listy jednoduchým jazykom tak, aby dieťa mohlo pochopiť realitu, ktorá je odlišná od tej, v ktorej sa nachádza. Deti sa tešia fotografiám, pohľadniciam o našej krajine, obrázkom.

Chceme ešte upozorniť, aby ste dieťa neviedli k závislosti na poskytovanej podpore, ale naopak zvyšovali jeho schopnosť pomáhať si v budúcnosti samostatne, a preto:

  • neposielajte a nesľubujte dieťaťu žiadne veľké vecné dary, či iné nadštandardné dobrá
  • nesľubujte dieťaťu pozvanie na Slovensko, ani svoju návštevu v krajine dieťaťa
  • nežiadajte dieťa, aby si napísalo, aké hmotné darčeky by chcelo dostať.

Deťom môžete posielať drobné darčeky podľa ich veku a vašich možností, nie príliš objemné a ťažké. Listy a darčeky posielajte koordinátorke na Slovensku, ktorá zabezpečí ich doručenie do Kene. Rovnakým spôsobom dostanete listy od detí a správu o ich študjných výsledkoch.

Školský rok v Keni začína v januári a je rozdelený na 3 vyučovacie obdobia - trimestre, medzi ktorými sú prázdniny. Dieťa môže nastúpiť do školy vždy na začiatku vyučovacieho obdobia - v januári, máji a v septembri.

Každé dieťa má inú výšku príspevku na jeho vzdelávanie (viď databáza detí), ktorý je možné uhradiť v časových intervaloch podľa možností darcu – raz ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne. Príspevky sú rozdielne podľa podmienok detí. Pre tie, ktoré sú v internátnej škole, je príspevok vyšší.

Dar je použitý nasledovne:

  • 90 % - priamo pre dieťa - kompletná školská uniforma, učebnice, školské pomôcky, školské poplatky, ubytovanie v internátnej škole, strava v škole a ďalšie potrebné veci (matrace, deky apod.).
  • 10 % - na náklady spojené s realizáciou projektu na Slovensku a v Keni (poštovné, bankové poplatky, kancelárske potreby, web stránky, náklady koordinátorov v Keni - fotky, obálky, poštovné, cestovné...)

Príspevok je možné zaplatiť bankovým prevodom na číslo účtu uvedené v zmluve. Platba by mala byť uskutočnená do mesiaca po podpísaní zmluvy. Nezabudnite vždy uviesť variabilný symbol (číslo dieťaťa), ktorý je v zmluve, aby sme platbu mohli rýchlejšie identifikovať.

Bankové údaje:

Číslo účtu: 292 290 8903 / 1100
IBAN: SK47 1100 0000 0029 2290 8903
SWIFT: TATR SKBX
Tatra banka, a.s. Bratislava