Adopcia

Informácie o školskom roku a štúdiu v Keni

Školský rok v Keni začína vždy v januári a je rozdelený do 3 trimestrov. Prvý trimester začína na začiatku januára a trvá približne do polovice apríla. Potom majú žiaci zvyčajne 2 týždne prázdnin. Druhý trimester začína začiatkom mája a trvá približne do konca prvého augustového týždňa a žiaci majú približne 3 týždne prázdnin. Posledný trimester začína začiatkom septembra a trvá do polovice novembra, maximálne do konca tretieho novembrového týždňa. Žiaci majú približne 10 -11 týždňov prázdnin za celý školský rok.

Trvanie výučby

Výučba na väčšine škôl začína ráno o 7. hodine a trvá do 17. hodiny. Medzitým majú deti niekoľko prestávok, vrátane prestávky na obed či takmer 40-minútovú prestávku poobede na hry. Pre deti v internátnych školách výučba pokračuje vo večerných hodinách, približne od 18:30 do 20:00 a je zameraná najmä na vykonávanie domácich úloh a podobne.

Hodnotiaci systém v Keni

Základné školy

Hodnotiaci systém v Keni je pomerne odlišný od nášho slovenského systému. Žiaci píšu počas trimestra niekoľko písomiek: vstupná písomka – tzv. opener exam, potom písomka v polovici trimestra – tzv. mid-term exam a potom záverečná písomka trimestra, tzv. end-term exam. Vyššie ročníky môžu mať ešte rôzne písomky ako CAT exam alebo MOCK exams. Každá písomka je dôležitá, aj keď najväčšia váha sa prikladá vždy záverečnej písomke každého trimestra (end-term exam).

Žiaci píšu písomky zo všetkých predmetov naraz počas 2 školských dní. Za každú písomku je možnosť získať 500 bodov (maximum). Z každého predmetu je možnosť získať maximálne 100 bodov (percent). Každý predmet dosiahne určitý počet bodov, a potom nasleduje záverečná známka - sčítanie bodov: napr. 395 bodov z 500 (395/500 – 79% úspešnosť žiaka na danej písomke)

V Keni sa na základných školách vyučujú nasledovné predmety:

  • Matematika
  • Swahilský jazyk (rozdelený na jazyk a kompozíciu)
  • Anglický jazyk (rozdelený na jazyk a kompozíciu)
  • Veda (zahŕňa prírodovedu pre nižší stupeň a biológiu, fyziku, chémiu a techniku pre vyšší stupeň)
  • Sociálne štúdie a náboženstvo (zahŕňa vlastivedu a náboženstvo pre nižší stupeň a dejepis, geografiu, občiansku náuku a náboženstvo pre vyšší stupeň)

Záverečné skúšky 8. ročníka a prijatie na strednú školu

Záverečné skúšky pre ôsmakov bývajú vždy začiatkom novembra (najčastejšie prvý novembrový týždeň). Skúšky obvykle trvajú 3 dni a sadajú si k nim ôsmaci všetkých škôl v Keni. Pozostávajú z jazykovej kompozície v swahilskom a anglickom jazyku a z rozsiahleho vedomostného testu z každého predmetu. Kompozícia a vedomostné testy sú národné, a teda rovnaké pre všetkých žiakov základných škôl. Výsledky sú známe obvykle do 31. decembra.

Žiak dostane známku (napr. 380) a podľa toho čaká, ktorá stredná škola, na ktorú si na začiatku ôsmeho ročníka podal prihlášku, sa mu ozve. V prípade, že sa mu žiadna stredná škola neozve, musí jednotlivé školy obchádzať a podávať svoje prihlášky a čakať. Na štúdium strednej školy sa v prvom ročníku nastupuje vo februári.

Najprestížnejšie su tzv. štátne stredné školy, ktoré poskytujú študentom veľmi kvalitné vzdelanie. Je veľmi komplikované sa na ne dostať, vzhľadom na fakt, že väčšinou berú študentov od známky 410 a vyššie. Sú finančne veľmi náročné, ale poskytujú okrem kvalitného vzdelania aj určitú záruku postupu na vysokú školu s možnosťou štipendia.

Stredné školy

Stredných škôl v Keni je nedostatok, najmä tých kvalitných. Mnoho detí po skončení základnej školy nedostane šancu pokračovať na strednej škole.

Systém stredných škôl je finančne náročnejší vzhľadom na kvalitu vzdelania, náročnosť štúdia a vyššie nároky na pedagogický personál.

Študenti majú približne rovnaké predmety ako slovenskí študenti. Sú hodnotení známkami A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D, D-, E a F – neprospel. Každý predmet dostane svoju známku a zo všetkých predmetov sa spraví ako na základných školách sumár sumárov a študent dostane hodnotiacu známku, napr. B+.

Záverečné skúšky na stredných školách/ Maturita

Záverečné skúšky na stredných školách trvajú mesiac a realizujú sa zväčša v mesiaci október. Pozostávajú z vedomostných testov vo forme testových, no najčastejšie otvorených otázok a príkladov z každého predmetu a pri predmetoch swahilský jazyk, anglický jazyk a cudzí jazyk sa píšu ešte slohové práce na zadanú tému. Testy sú tiež štandardné pre všetkých stredoškolských študentov.

Podobne ako na základných školách, aj na stredných školách sa zo všetkých predmetov udelí známka a spraví sa konečný sumár sumárov a študent dostane výslednú maturitnú známku za strednú školu napr. C+.

Čím vyššia/lepšia známka, tým väčšia šanca dostať sa na vysokú školu a dostať štipendium (medicína napr. toleruje maximálne pre štipendistov v Keni kritérium A-).

Výsledky sú známe obvykle do konca februára nasledujúceho roka.

Podmienky sponzorovania detí na stredných školách

Náš program adopcie na diaľku sponzoruje na stredných školách len deti, ktoré dosiahli zo záverečných testov na základných školách známku 300. (60%).

Študenti na stredných školách musia po každom trimestri dosiahnúť známku C+. Ak študent nedosiahne známku C+ v dvoch po sebe nasledujúcich trimestroch, je vylúčený z programu a šanca sa poskytne inému dieťaťu. Všetci študenti sú ohľadom sponzoringu na stredných školách vopred informovaní a pripravovaní, od začiatku vstupu do programu (po reintegrácii).